Ordningsregler


Tobakslag 
Jägersro är klassad som en idrottsarena. Det innebär TOTALT RÖKFÖRBUD (cigaretter, e-cigaretter, pipor, vattenpipor etc) på hela området, både publikplats och stallbacke. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, kan denna person avvisas.

Här kan du läsa om våra ordningsregler, men de finns även att ladda ner som pdf här.

1. Grindar

Stallgrinden
Öppen tävlingsdagar 06.00 – 16.00, öppen icke tävlingsdagar 06.00 – 18.00, övriga tider öppnas grinden med nyckel. Personer som befinner sig på området när grinden är låst är skyldiga att legitimera sig för vaktbolag vid uppmaning.

Inre parkeringen
Öppen mån-lör 06.00 – 16.00 icke tävlingsdagar, söndagar är grinden stängd icke tävlingsdagar, tävlingstid stängs grinden kl. 14.00.

Grind vid förbränningen
Öppen 06.00 – 18.00 icke tävlingsdagar, tävlingstid låses grinden kl. 14.00

2. Stallar

Det åligger hyrestagaren

 • att vid önskemål om ändringar gällande förhyrning av boxar kontakta sportavdelningen
 • att underrätta anläggningsavdelningen om frågor rörande reparationer och underhåll
 • att följa gällande el-/brandtekniska föreskrifter
 • att tillse att förbud mot rökning i stallet följs av såväl personal som andra besökare
 • att hålla mediciner och andra preparat inlåsta i härför avsedda medicinskåp
 • att tillse att stallhalm och gödsel tippas på ordentligt sätt i container så att bortforsling kan ske utan nedsmutsning samt att tillse att spill samlas upp och slängs i container
 • att tillse att annat avfall än stallhalm och gödsel deponeras i härför avsedda containers och kärl
 • att tillse att angränsande uteområde hålls i snyggt och propert skick

3. Rasthagar/paddockar

Det åligger hyrestagaren

 • att vid önskemål om ändringar gällande förhyrning av rasthagar/paddockar kontakta anläggningsavdelningen
 • att underrätta anläggningsavdelningen om frågor rörande reparationer och underhåll
 • att ur miljösynpunkt tillse regelbunden städning och mockning av marken samt även tillse att grusmaterial i anslutning till hage/paddock återförs och utjämnas

4. Horse-Walkers

Det åligger hyrestagaren

 • att vid önskemål om ändringar gällande förhyrning av mark för HW’s kontakta anläggningsavdelningen
 • att vårda och sköta det upplåtna markområdet samt att själv ombesörja drift och skötsel av mark, utrustning och inhägnader
 • att vid avflyttning tillse borttagning av HW jämte fundament, inhägnader och elinstallationer samt återställa mark i ursprungligt skick
 • att ur miljösynpunkt tillse regelbunden städning och mockning av marken samt även tillse att grusmaterial i anslutning till HW återförs och utjämnas.

5. Tävlingsdagar

Grindar och inpassering

Grindar till publik- och stallområde bevakas under tävlingstid av vakt. Alla som önskar tillträde till stallområdet har skyldighet att uppvisa giltigt stallkort eller licens. P-tillstånd krävs för att kunna parkera på stallområdet.

6. Gäststallar

Daguppstallning
Ska anmälas dagen innan i receptionen. Boxarna öppnas på morgonen 07.00 av ansvarig banpersonal. Skötsel av boxarna tillses av STS.

Tävlingsuppstallning
Fördelning av tävlingsboxarna görs av ansvarig personal på sekretariatet. Gästande ekipage ska uppstallas i hänvisad gästbox. Vid ändring måste sekretariatet underrättas. Ev. önskemål angående strö m.m. ska lämnas vid anmälningstillfället. I de boxar där halm strös ovanpå spån debiteras ansvarig tränare 300 kr för extra arbete och nytt spån. Vid utfordring med hö ska hönät användas. Tränare ansvarar för att kontrollera den box hästen ska stallas upp i. Ingen medicinering är tillåten i gäststallar. Vid uppstallning av gästande häst i permanentstall åligger samma ansvar och regler som för gästboxar.

JBTF har särskilda regler för sina medlemmar. Dessa finns anslagna i respektive gäststall.

7. Biltrafik

Hastighetsbegränsning på området 20 km/h (vid passage stall 31, 36-39 gäller 10 km/h).

Tung trafik ska normalt köra in vid förbränningsanläggningen.

Särskilda parkeringsbestämmelser gäller för området. Häststransporter tävlingstid anmäler i stallvakten och får där en numrerad plats på stallbacken att parkera på.

Bilkörning är ej tillåten på Husiefältet.

8. Allmänna Regler

 • Häst som skall köras eller ridas på Jägersros träningsanläggning skall vara i träning hos på Jägersro licensierad tränare, alternativt tränare med filial på Jägersro eller tränare med speciellt tillstånd att träna på Jägersro.
 • Vid all körning och ridning på området skall största möjliga uppmärksamhet iakttas.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Skyddsväst ska användas vid all ridning på området.
 • Hjälm ska användas vid all körning och ridning på området.
 • Anvisningsskyltar angående riktning ska alltid följas.
 • Hästar ska framföras i skritt där skyltar så påbjuder, samt alltid i anslutning till stallar.
 • På stallbacken råder högertrafik.

9. Tävlingsbana trav

 • Körning på banan får ske av tränare och dennes personal som meddelats sekretariatet. För övriga endast av den som innehar körlicens eller har särskilt tillstånd utfärdat av Sportchef.
 • Påfart till banan sker i vänstertrafik. Gäller från den plats där påfarten börjar.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid all körning i bakvarv (högervarv) får endast något av de yttre fyra spåren användas.
 • Motionskörning får ej ske i rätvarv (vänstervarv).
 • Den som voltar har företräde framför den som kör i bakvarv.
 • Den som kör i rätvarv har företräde framför den som voltar.
 • Medföljande veterinär i bil ska visa största möjliga hänsyn.
 • Bil får endast användas på banan under själva träningsjobbet.
 • Användning av hjälm och skyddsväst är obligatorisk.
 • Tävlingsdagar gäller särskilda regler som regleras i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

10. Tävlingsbana galopp

Nedanstående utformas av SFK som också har ansvaret för att reglerna följs

 • Vid all träning på tävlingsbanan MÅSTE det finnas någon som bevakar övergången till och ifrån travtävlingsbanan
 • Högertrafik gäller överallt.
 • Tag hänsyn till travhästar vid uppfarten till banan.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • All ridning sker i vänstervarv.
 • Ju längre in på banan, desto snabbare tempo.
 • När häst tas upp efter avslutat arbete ska den tas ut i banan.
 • Trav och skritt är ej tillåtet på upploppet.
 • Inträning av unghästar kan ske efter kl. 12.00 – visa hänsyn!
 • Tävlingsdagar gäller särskilda regler.
 • Användning av hjälm och skyddsväst är obligatorisk.

11. Husiefältet

Ridning och körning i bredd undvikes i möjligaste mån vid upp- och nedfart till fältet.

Banorna ska användas i enlighet med de regler som gäller för varje bana.

Travsport policy

De policyer som ingår är:

 • Policy mot trakasserier i travsporten
 • Råd vid hot i travsporten
 • Policy mot sexuella övergrepp i travsporten
 • Policy mot diskriminering i travsporten
 • Policy mot dopning i travsporten
 • Hästnäringens klimatpolicy
 • Vår hästhållningspolicy i travsporten
 • Travtränarnas Vårt sätt
 • Ytterligare en del av den etiska plattformen är travsportens nya uppförandekod som kommer att tas i bruk vid årsskiftet.

Har man blivit utsatt för något kan det ibland kännas enklare att vända sig till en oberoende person. Det kan man även göra anonymt. Om du eller någon du känner blir utsatt för någon form av oönskat beteende eller har frågor kring någon av ovan nämnda policyer har Svensk Travsport två kontaktpersoner. Dessa är vår ungdomsansvariga Lisa Persson (070-527 22 52 eller lisa.persson@travsport.se) och vår förbundsjurist Göran Wahlman (070-527 20 32 eller goran.wahlman@travsport.se).

Träningsbanor trav

Generellt

 • Öppettider och körriktning enligt skyltar
 • Varje tränare ansvarar för att hästens utrustning inkl. sulky/vagn är helt och i godkänt skick.
 • Varje tränare ansvarar för sin personal och att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att köra häst på träningsfältet.
 • Träning med följehästar på släp är ABSOLUT FÖRBJUDET! Överträdelse kommer att beivras.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid träning i mörker ska reflexer användas

Milebana
Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast körning i trav, skritt endast tillåtet vid kort paus mellan heatkörning.

Rakbana
Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast körning i trav.

Motionsslinga
Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast långsamkörning/ridning i trav. Ingen värmning är tillåten.

Körning får ej ske med flera ekipage i bredd, så att bakomvarande ekipage hindras vid eventuell förbi passering.

Mjukbana
Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast körning i trav.

Träningsbanor galopp

Nedanstående utformas av SFK som också har ansvaret för att reglerna följs

Generellt

 • Öppettider och ridriktning enligt skyltar.
 • Ansvarig tränare tillser att hästens utrustning är i godkänt skick och att sadelgjord är ordentligt spänd så att sadel ej kan glida ur läge.
 • Varje tränare ansvarar för sin personal och att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att rida häst på träningsfältet.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid träning i mörker ska reflexer användas

Galoppbana cushiontrack
Får endast användas av galopphästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast ridning i galopp.

Galopprakbanor sand
Får endast användas av galopphästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast ridning i galopp – OBS! enkelriktad.

Galoppslingan
Får endast användas av galopphästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. OBS! enkelriktad.

Stallbacken allmänt

– Hundar skall hållas kopplade inom hela området! –

Rekommendation att barnvagnar inte bör vara på stallbacken.

Under tävlingstid är barnvagnar ej tillåtna på stallbacken.

Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.

Dessa trivsel-/ordningsregler gäller för alla som beträder Jägersroanläggningen. Som grundregel gäller alltid SUNT FÖRNUFT.

Överträdelser kan rapporteras till Lokal skiljedomstol eller måldomarnämnd.

Jägersro
Skånska Travsällskapet
Box 9506
200 39 MALMÖ
Tel. 040-6718200