Miljö & Djurskydd

Jägersro arbetar för att all verksamhet på Jägersro, såsom trav- och galopptävlingar, uthyrningsverksamhet, kringarrangemang i samband med tävlingar samt underhåll och förnyelse av anläggningen, bidrar till en ur miljösynpunkt hållbar utveckling.


Arbetet innebär uppföljning av lagar och myndighetskrav, framtagande av nya mål och handlingsplaner, information och samråd, förändrings- och utvecklingsarbete, egenkontroller, statistik, revisioner med mera.

Miljöpolicy – Skånska Travsällskapet

Skånska Travsällskpet ska arbeta för att all verksamhet på Jägersro, såsom trav- och galopptävlingar, uthyrningsverksamhet, kringarrangemang i samband med tävlingar samt underhåll och förnyelse av anläggningen bidrar, till en ekologiskt hållbar utveckling.

Miljöarbetet ska präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Miljöpolicyn kommuniceras kontinuerligt i organisationen och till allmänheten samt förankras i styrelsen. Miljö- och kretsloppsarbetet ska ingå som en naturlig del av Jägersro trav & galopps verksamhet.

Jägersro följer tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.

Följande punkter anger inriktning för miljöarbetet inom organisationen

  • Skånska Travsällskapet ska alltid i sitt utvecklingsarbete beakta miljöaspekterna
  • Skånska Travsällskapet ska om möjligt välja leverantör, entreprenör, hyresgäster som aktivt arbetar med miljöfrågor
  • Skånska Travsällskapet ska genom kontinuerlig utbildning ge personal och andra intressenter kunskap och motivation för att aktivt verka för att verksamheten vid Jägersro följer vedertagen miljöpolicy och är kretsloppsanpassad
  • Skånska Travsällskapet:s verksamhet ska kännetecknas av en optimal användning av icke förnyelsebara resurser