Ordningsregler

Ny tobakslag från den 1 juli 2019:
Jägersro är klassad som en idrottsarena. Det innebär TOTALT RÖKFÖRBUD (cigaretter, e-cigaretter, pipor, vattenpipor etc) på hela området, både publikplats och stallbacke. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, kan denna person avvisas.

Här kan du läsa om våra ordningsregler, men de finns även att ladda ner som pdf här.

 1. Grindar

Stallgrinden  

Öppen tävlingsdagar 06.00 – 15.00, öppen icke tävlingsdagar 06.00 – 20.00, övriga tider öppnas grinden med nyckel.

Personer som befinner sig på området när grinden är låst är skyldiga att legitimera sig för vaktbolag vid uppmaning.

 

Inre parkeringen                

Öppen mån-lör 06.00 – 16.00 icke tävlingsdagar, söndagar är grinden stängd icke tävlingsdagar, tävlingstid stängs grinden kl. 14.00

Grind vid förbränningen    

Öppen 06.00 – 20.00 icke tävlingsdagar, tävlingstid låses grinden kl. 14.00

 1. Stallar

Det åligger hyrestagaren

 • att vid önskemål om ändringar gällande förhyrning av boxar kontakta sportavdelningen
 • att underrätta anläggningsavdelningen om frågor rörande reparationer och underhåll
 • att följa gällande el-/brandtekniska föreskrifter
 • att tillse att förbud mot rökning i stallet följs av såväl personal som andra besökare
 • att hålla mediciner och andra preparat inlåsta i härför avsedda medicinskåp
 • att tillse att stallhalm och gödsel tippas på ordentligt sätt i container så att bortforsling kan ske utan nedsmutsning samt att tillse att spill samlas upp och slängs i container
 • att tillse att annat avfall än stallhalm och gödsel deponeras i härför avsedda containers och kärl
 • att tillse att angränsande uteområde hålls i snyggt och propert skick
 1. Rasthagar/paddockar

Det åligger hyrestagaren

 • att vid önskemål om ändringar gällande förhyrning av rasthagar/paddockar kontakta anläggningsavdelningen
 • att underrätta anläggningsavdelningen om frågor rörande reparationer och underhåll
 • att ur miljösynpunkt tillse regelbunden städning och mockning av marken samt även tillse att grusmaterial i anslutning till hage/paddock återförs och utjämnas
 1. Horse-Walkers

Det åligger hyrestagaren    

 • att vid önskemål om ändringar gällande förhyrning av mark för HW’s kontakta anläggningsavdelningen
 • att vårda och sköta det upplåtna markområdet samt att själv ombesörja drift och skötsel av mark, utrustning och inhägnader
 • att vid avflyttning tillse borttagning av HW jämte fundament, inhägnader och elinstallationer samt återställa mark i ursprungligt skick
 • att ur miljösynpunkt tillse regelbunden städning och mockning av marken samt även tillse att grusmaterial i anslutning till HW återförs och utjämnas.
 1. Tävlingsdagar

Grindar och inpassering     

Grindar till publik- och stallområde bevakas under tävlingstid av vakt. Alla som önskar tillträde till stallområdet har skyldighet att uppvisa giltigt stallkort eller licens. P-tillstånd krävs för att kunna parkera på stallområdet.

 1. Gäststallar

Daguppstallning                 

Ska anmälas dagen innan i receptionen. Boxarna öppnas på morgonen 07.00 av ansvarig banpersonal. Skötsel av boxarna tillses av STS.

Tävlingsuppstallning          

Fördelning av tävlingsboxarna görs av ansvarig personal på sekretariatet. Gästande ekipage ska uppstallas i hänvisad gästbox. Vid ändring måste sekretariatet underrättas. Ev. önskemål angående strö m.m. ska lämnas vid anmälningstillfället. I de boxar där halm strös ovanpå spån debiteras ansvarig tränare 300 kr för extra arbete och nytt spån. Vid utfordring med hö ska hönät användas. Tränare ansvarar för att kontrollera den box hästen ska stallas upp i. Ingen medicinering är tillåten i gäststallar. Vid uppstallning av gästande häst i permanentstall åligger samma ansvar och regler som för gästboxar.

JBTF har särskilda regler för sina medlemmar. Dessa finns anslagna i respektive gäststall.

 1. Biltrafik stallbacken

Hastighetsbegränsning på området 20 km/h (vid passage stall 31, 36-39 gäller 10 km/h)

Tung trafik ska normalt köra in vid förbränningsanläggningen.

Särskilda parkeringsbestämmelser gäller för området. Häststransporter tävlingstid anmäler i stallvakten och får där en numrerad plats på stallbacken att parkera på. Personbilar är hänvisade till utmärkta parkeringsplatser och ska ha giltigt p-tillstånd väl synligt i bilen.

 1. Allmänna Regler
 • Häst som skall köras eller ridas på Jägersros träningsanläggning skall vara i träning hos på Jägersro licensierad tränare, alternativt tränare med filial på Jägersro eller tränare med speciellt tillstånd att träna på Jägersro.
 • Vid all körning och ridning på området skall största möjliga uppmärksamhet iakttas.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Skyddsväst ska användas vid all ridning på området.
 • Hjälm ska användas vid all körning och ridning på området.
 • Anvisningsskyltar angående riktning ska alltid följas.
 • Hästar ska framföras i skritt där skyltar så påbjuder, samt alltid i anslutning till stallar.
 • På stallbacken råder högertrafik.
 • Alla olyckor och tillbud ska anmälas till anläggningsavdelningen för uppföljning.
 • Okynnesanvändning av mobiltelefoner eller liknande som innebär en säkerhetsrisk vid framförande av bilar, maskiner eller hästekipage är förbjudet
 1. Tävlingsbana trav
 • Körning på banan får ske av tränare och dennes personal som meddelats sekretariatet. För övriga endast av den som innehar körlicens eller har särskilt tillstånd utfärdat av sportchef.
 • Påfart till banan sker i vänstertrafik. Gäller från den plats där påfarten börjar.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid all körning i bakvarv (högervarv) får endast något av de yttre fyra spåren användas.
 • Motionskörning får ej ske i rätvarv (vänstervarv).
 • Den som voltar har företräde framför den som kör i bakvarv.
 • Den som kör i rätvarv har företräde framför den som voltar.
 • Medföljande veterinär i bil ska visa största möjliga hänsyn.
 • Bil får endast användas på banan under själva träningsjobbet.
 • Användning av hjälm och skyddsväst är obligatorisk.

Tävlingsdagar gäller särskilda regler som regleras i Tävlingsreglemente för Svensk Travsport.

 1. Tävlingsbana galopp

Nedanstående utformas av SG AB som också har ansvaret för att reglerna följs

 • Vid all träning på tävlingsbanan MÅSTE det finnas någon som bevakar övergången till och ifrån travtävlingsbanan
 • Högertrafik gäller överallt.
 • Tag hänsyn till travhästar vid uppfarten till banan.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • All ridning sker i vänstervarv.
 • Ju längre in på banan, desto snabbare tempo.
 • När häst tas upp efter avslutat arbete ska den tas ut i banan.
 • Trav och skritt är ej tillåtet på upploppet.
 • Inträning av unghästar kan ske efter kl. 12.00 – visa hänsyn!
 • Tävlingsdagar gäller särskilda regler.
 • Användning av hjälm och skyddsväst är obligatorisk.
 1. Husiefältet

Ridning och körning i bredd undvikes i möjligaste mån vid upp- och nedfart till fältet.

Banorna ska användas i enlighet med de regler som gäller för varje bana.

Träningsbanor trav

Generellt

 • Öppettider och körriktning enligt skyltar
 • Varje tränare ansvarar för att hästens utrustning inkl. sulky/vagn är i helt och godkänt skick.
 • Varje tränare ansvarar för sin personal och att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att köra häst på träningsfältet.
 • Träning med följehästar på släp är ABSOLUT FÖRBJUDET!

     Överträdelse kommer att beivras.

 • Bilkörning till/från och på fältet får endast ske i samband med utfordring av häst i hage, utsläpp/hämtning av häst i hage samt för ansvarig tränare att bevaka häst i träning.

Observera att all bilkörning/parkering på träningsbanorna är förbjuden undantaget vid olycka eller tillbud.

 • För hästägare som vill se sin häst träna finns p-platser på parkering i anslutning till maskinhall.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid träning i mörker ska reflexer användas

Milebana

Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast körning i trav, skritt endast tillåtet vid kort paus mellan heatkörning.

Rakbana

Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast körning i trav.

Motionsslinga

Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast långsamkörning/ridning i trav. Ingen värmning är tillåten.

Körning får ej ske med flera ekipage i bredd, så att bakomvarande ekipage hindras vid eventuell förbi passering.

Mjukbana

Får endast användas av travhästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast körning i trav.

Träningsbanor galopp

Nedanstående utformas av SG AB som också har ansvaret för att reglerna följs

Generellt

 • Öppettider och ridriktning enligt skyltar.
 • Ansvarig tränare tillser att hästens utrustning är i godkänt skick och att sadelgjord är ordentligt spänd så att sadel ej kan glida ur läge.
 • Varje tränare ansvarar för sin personal och att de har den kunskap och erfarenhet som krävs för att rida häst på träningsfältet.
 • Bilkörning till/från och på fältet får endast ske i samband med utfordring av häst i hage, utsläpp/hämtning av häst i hage samt för ansvarig tränare att bevaka häst i träning.

Observera att all bilkörning/parkering på träningsbanorna är förbjuden undantaget vid olycka eller tillbud.

 • För hästägare som vill se sin häst träna finns p-platser på parkering i anslutning till maskinhall.
 • Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.
 • Vid träning i mörker ska reflexer användas

Galoppbana cushiontrack

Får endast användas av galopphästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast ridning i galopp.

Galopprakbanor sand

Får endast användas av galopphästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. Endast ridning i galopp – OBS! enkelriktad.

Galoppslingan

Får endast användas av galopphästar i träning på Jägersro eller hästar som tävlingsdag startar på Jägersro. OBS! enkelriktad.

 1. Stallbacken allmänt

– Hundar skall hållas kopplade inom hela området! –

Rekommendation att barnvagnar inte bör vara på stallbacken.

Under tävlingstid är barnvagnar ej tillåtna på stallbacken.

Gemensamt ansvar i samverkan hästekipage och maskiner.

Dessa trivsel-/ordningsregler gäller för alla som beträder Jägersroanläggningen. Som grundregel gäller alltid SUNT FÖRNUFT.

Överträdelser kan rapporteras till galoppdomstol eller måldomarnämnd.

Jägersro
Skånska Travsällskapet
Box 9506
200 39 MALMÖ
Tel. 040-6718200