Miljö & Djurskydd

Jägersro trav & galopp arbetar för att all verksamhet på Jägersro, såsom trav- och galopptävlingar, uthyrningsverksamhet, kringarrangemang i samband med tävlingar samt underhåll och förnyelse av anläggningen bidrar till en ur miljösynpunkt hållbar utveckling.

Arbetet innebär uppföljning av lagar och myndighetskrav, framtagande av nya mål och handlingsplaner, information och samråd, förändrings- och utvecklingsarbete, egenkontroller, statistik, revisioner m.m.

Miljöpolicy – Skånska Travsällskapet

Jägersro trav & galopp skall arbeta för att all verksamhet på Jägersro, såsom trav- och galopptävlingar, uthyrningsverksamhet, kringarrangemang i samband med tävlingar samt underhåll och förnyelse av anläggningen bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

Miljöarbetet skall präglas av en ständig förbättring och förebyggande av negativ miljöpåverkan. Miljöpolicyn kommuniceras kontinuerligt i organisationen och till allmänheten samt förankas i styrelsen. Miljö- och kretsloppsarbetet skall ingå som en naturlig del i Jägersro trav & galopps verksamhet.

Jägersro trav & galopp följer tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.

Följande punkter anger inriktning för miljöarbetet inom organisationen

  • Skånska Travsällskapet skall alltid i sitt utvecklingsarbete beakta miljöaspekterna
  • Skånska Travsällskapet skall om möjligt välja leverantör, entreprenör, hyresgäster som aktivt arbetar med miljöfrågor
  • Skånska Travsällskapet skall genom kontinuerlig utbildning ge personal och andra intressenter kunskap och motivation för att aktivt verka för att verksamheten vid Jägersro följer vedertagen miljöpolicy och är kretsloppsanpassad
  • Skånska Travsällskapet:s verksamhet skall kännetecknas av en optimal användning av icke förnyelsebara resurser