Stadgar


§1 Skånska Travamatörklubben bildad den 7 mars 1946, har till ändamål att främja amatörsporten på Jägersro och tillvarata dess intresse samt att arbeta för ett korrekt och sportmannamässigt uppträdande av amatörerna i loppen. Skånska Travamatörklubben skall dessutom årligen arrangera en tävling benämning KGB-priset. Villkoren häför regleras i ett av K.G.Bertmark 1984-03-02 upprätt gåvobrev, ställt till Skånska Travamatörklubben.

§2 Till medlem kan antagas travsportintresserad person.

§3 Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen, som beslutar i inträdesfrågan. Vid detta kräves två tredjedels majoritet för att den sökande skall vinna inträde i klubben.

§4 Klubbens styrelse ska bestå av fem personer jämte två suppleanter för dem. Styrelseledamöterna väljs för två år, dock så att första mandaten för två av ledamöterna utgår redan efter ett år. Dessa ledamöter uttages genom lottning. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Suppleanterna väljs för två år.

§5 Ordinarie årsmöte hålles under första kvartalet, varjämte ett allmänt sammanträde även skall hållas under höstsäsongen. Vid ordinarier årsmöte skall förekomma: Uppläsning av protokoll från föregående sammanträde. Val av två justeringsmän. Styrelsens årsredogörelse. Revisorernas berättelse. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Val av visst antal styrelseledamöter och suppleanter enligt §4. Val av två ledamöter till Sveriges Travförbund. Eventuellt övriga på föredragningslista uppförda ärenden.

§6 Extra allmänt sammanträde utlyses av styrelsen, när den så finner lämpligt samt om minst tio av klubbens medlemmar därom gör skriftligt framställning.

§7 Kallelse till såväl ordinarie som extra allmänt sammanträde sker genom brev minst en vecka före sammanträdet.

§8 All omröstning vid klubbens sammanträde sker öppet, såvida icke sluten omröstning begäres. Alla frågor som undantag för de i §3, §11 och §13 nämnda avgöres med enkel röstmajoritet bland de närvarande.

§9 För ändring av klubbens stadgar fodras likalydande beslut av två på varandra följande allmänna sammanträden, av vilka ett måste vara ordinarie årsmöte.

§10 Medlemsavgiften utgör 200 kr per år. Inträdesavgift 200 kr. Årsavgiften skall vara till klubbens kassör inbetald före den 15 febr. Medlem som trots påminnelse vid detta datum inte erlagt sin årsavgift uteslutes automatiskt ur föreningen. Önskar medlem som utträtt ur föreningen återinträde ankommer det på styrelsen att i vanlig ordning behandla vederbörandes nya ansökan och besluta om vilka förfallna avgifter som skall erläggas.

§11 Medlem, som i löpning eller eljest uppträder på ett sådant sätt att styrelsen finner det skadligt för klubbens anseende eller dess syfte, kan av styrelsen fällas till böter högst 100 kr eller uteslutas för viss tid eller för alltid. Uteslutning skall föreläggas allmänt sammanträde och därvid för att bli giltig godkännas med två tredjedels majoritet av de närvarandes röster. Den som uteslutits på viss tid, kan därefter åter vinna inträde i stadgeenlig ordning.

§12 Medlem är skyldig att till klubbens sekreterare anmäla varje förändring i adress eller telefonnummer.

§13 För upplösning av klubben kräves beslut med tre fjärdedels majoritet av de närvarande vid två på varandra följande sammanträden, av vilka ett skall vara ordinarie årsmöte. I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar användas till hederspris att utdelas vid löpningar, anordnade av Skånska Travsällskapet.